LOGO_2019_-_1_Info_Web.png

..EVERY DAY HARMONY..

Start Om oss Märken Inspiration Produkter Kontakt Villkor Köpa nu!

       Köpvillkor

Allmänt.

Konsumentköplagen samt Distansköplagen gäller och efterföljs i all handel som sker via denna webbplats.

Köpvillkor/Betalningsvillkor.

Alla priser som anges för produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats - är angivna INKLUSIVE moms.

Fraktkostnader tillkommer för alla våra utleveranser.

All betalning för produkter som erbjuds till försäljning på denna webbplats skall ske genom direktbetalning via s.k. SWISH.

Vårt SWISH nummer anges av oss på den skrifliga orderbekräftelsen som skickas ut med e-mail till varje enskild kund/klient i samband med köp av vara/produkt.

Inga utleveranser av produkter från, oss sker innan full betalning/ersättning för beställd produkt/vara har registrerats av oss.

Leveransvillkor.

Utleveranser av köpta produkter från oss, sker normalt inom 12-48 timmar efter att vi registerat betalning för vara/produkt i varje enskilt fall - och under förutsättning att varan finns i lager hos oss.

Om vara/produkt tillfälligt är slut i lager kan leveranstiden sträckas ut med mellan 3-14 arbetsdagar, helt beroende på våra inleveranser från fabrik eller leverantörer samt beroende på eventuella tullhanteringstider för importerade varor/produkter.

Om önskad eller beställd vara tillfälligt är slut i lager eller har utgått informeras om detta direkt i samband mer kundbeställning/kundorder och vår orderbekräftelse härav.

Om leveransfördröjning uppstår utöver 14 dagar, skickas rutinmässigt information/meddelande om dettta från oss till kund - via e-post. Beställaren kan då välja mellan att ligga kvar med sin beställning och vänta på att vara/produkt åter är i lager hos oss - eller att annars avbryta sin order/beställning och därmed erhålla full återbetalning av erlagt belopp för beställda produkter. 

Garantier.

Garanti gäller för varje enskild vara/produkt enligt de garantier som gäller för varan/produkten och som är utfästa och fastlagda av produkt-/varutillverkaren. Utöver detta lämnas inga andra garantier.

Skadeståndsersättning.

Protagia Life / Protagia Group AB - kan/skall inte i något fall eller under några omständigheter ställas skadeståndsskyldigt för direkta skador/olyckor på användare, person och/eller lös alternativt fast egendom, och/eller följdeffekter/konsekvenser härav på/mot användare, person, och/eller lös alternativt fast egendom, vilka uppkomit till följd av och/eller kan härledas till felaktig, vådlig, oaktsam, skadlig, ovarsam eller onormal användning av våra varor/produkter. Likaledes EJ heller för desamma avseende dolda brister i vara/produkt samt fel

eller brister i varan/produkten som kan härledas till produktions-/tillverkningsfel eller andra brister härledda till tillverkaren. Ovanstående gäller även likaledeas i allt avseende gentemot tredje part / tredje man samt i händelse av s.k. Force Majeure.  

Returer.

Returer/ångerrätt medges enligt distansavtalslagen - inom 14 dagar och efter kontakt och överenskommelse om sådant, mellan kund och vår kundsupport i varje sådant uppkommet enskilt fall.

Kundanpassade och kundspecifika varor/produkter kan och får EJ returneras. Medges EJ.

Konsumentköplagen.

Konsumentköplagen är en svensk lag, som reglerar vad som gäller när konsumenter köper lösa saker av näringsidkare. Lagens regler är tvingande men endast till konsumentens fördel. Det innebär att parterna kan avtala bort en regel i lagen om avtalsvillkoret försätter konsumenten i en gynnsammare position än lagregeln.

Distansköplagen.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59 ) (tidigare distans- och hemförsäljningslagen) reglerar rättsligt Internethandel, postorder- och telefonförsäljning från och med den 1 april 2005. Den 13 juni 2014 trädde en större omarbetning av lagen i kraft vilket bland annat medförde byte till det nuvarande namnet på lagen. Lagen ersatte den tidigare lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen).

Lagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal om varor och icke-finansiella tjänster, distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument och hemförsäljningsavtal. Lagen gäller då näringsidkare idkar försäljning till konsument på distans eller utanför en affärslokal. Lagen är tvingande, vilket innebär att dess bestämmelser inte kan avtalas bort om inte det är till fördel för konsumenten.

Om man köper en vara eller en tjänst på postorder, av en telefonförsäljare, på Internet eller vid hemförsäljning, har man som konsument enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 dagars ångerrätt vid handel inom Sverige. Det kan jämföras med att en konsument som handlar i en affär inte har någon lagstadgad rätt att ångra köpet. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller även en informationsskyldighet för försäljaren, ett krav på att säljaren ska ge konsumenten tydlig information om bland annat att ångerrätten gäller samt hur man skall gå till väga för att utnyttja den. Försäljaren har även en skyldighet att tillhandahålla det material som behövs för att utöva ångerrätten.[2]

Lagen gäller inte för avtal utanför affärslokaler om värdet är under 400 kronor. Hit räknas till exempel hemförsäljning men inte avtal över internet (som benämns distansavtal).[3]

Integritetspolicy.

Följ vidstående länk för att läsa vår Integritetspolicy

________________________________________________________________________________

Har du frågor om våra villkor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-mail:

kundtjanst@protagialife.se alternativt support@protagialife.se

www.protagialife.se   Copy©right Protagia Group AB - Sweden 2019/2020  All Rights Reserved.